E-Piim

Piiratud Vastutusega SCE E-Piim on enam kui 100-aastase tootmiskogemusega ühistulise omandivormiga Eesti farmeritele kuuluv kahe meiereiga piimatööstusettevõte, kus toodetakse juustu, piimapõhiseid pulbreid ning võid. Täht "E" tähistab Eesti piima ning olles ekspordile suunatud ettevõtte, tutvustab E-Piim maailmale oma nime kaudu Eesti piimandust. Pikaajalised traditsioonid ning klimaatiliselt soodne geograafiline asukoht tugevas põllumajanduspiirkonnas on loonud aluse edukaks, kõrgel tasemel piimatöötlemiseks. Eesti puhas loodus on suurepäraseks eelduseks väga kvaliteetse ja puhta maitsega piima tootmiseks. 

E-Piima meiereid rajati 20. sajandi alguses kaks: Kesk-Eestis asuv Põltsamaa meierei 1910. aastal ja sellest 70 km kaugusel paiknev Järva-Jaani meierei 1911. aastal. Tänaseks on nendest arendatud 10000-tonnise aastavõimsusega juustutööstus ning 8000-tonnise aastavõimsusega pulbritööstus. Mõlemad E-Piima meierid on tunnustatud BRC Food kvaliteedisertifikaadiga ning Järva-Jaani meierei omab veel Halal ja Kosher sertifikaate. Toorpiima varutakse ligikaudu 200 ühistu liikmelt. Aastas töödeldakse  meiereides 120 000 tonni toorainet. E-Piima eesmärk on väärindada kõrgelt oma liikmete toodetud piima, pakkudes maailmale parimat eestimaist toodangut.

 

koduleht: www.epiim.ee

TÜ Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit

Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit on loodud 1992. aastal ning sellel on 22 era- ja juriidilisest isikust liiget, enamik neist põllumajandusettevõtted. Tulundusühistu moodustati selleks, et ühiselt müüa põllumajandussaadusi ja ühiselt osta põllumajandussisendeid.

Ühiselt ostes on võimalik välja kaubelda odavam hind ja ühiselt müües kallim hind. Kui algusaegadel väljendus liikmete ühistegevus põhiliselt väetiste ning taimekaitsevahendite ostmises, siis praegu on põhitegevuseks piimatoodangu ühine turustamine. Kusjuures tulundusühistu kaudu ei müü piima mitte ainult ühistu liikmed, vaid ka head koostööpartnerid Pärnu-, Viljandi-, Põlva-, Tartu- ja Lääne-Virumaalt. 

Ühiselt ostetakse väetisi, taimekaitsevahendeid, aga ka energiasööta nagu rapsikook ja mais. Lisaks sellele korraldab ühistu koolitusi, koolitusreise ja nõustamist ning teeb koostööd teiste piimaühistutega toodangu müügi koordineerimisel. 

Ühtekokku müüb ühistu aktsiaseltsidele Põltsamaa Meierei, Maag ja Tere kokku 35 tootja piima, mis koguseliselt moodustab 20% kogu Eestis toodetavast piimast. 

Ühistu kaugemaks eesmärgiks on ühistulise piimatööstuse rajamine või omandamine.

Koduleht: www.jptl.ee


Saaremaa Piimaühistu

Saaremaa Piimaühistu on ühistuna tegutsenud alates 1996. aastast. Selle liikmeskonna moodustavad lehmapiimatootjad Saaremaal, Muhumaal ja Hiiumaal. Saaremaa Piimaühistu eesmärk on koordineerida organisatsiooni liikmete ühistegevust, pakkuda konsultatsioone, hankida tootmisüksuste sisendeid ja luua väljundeid toodete väärindusprotsessis ja turustustöös. Aastal 2015 oli ühistu liikmeid kokku 48 ja tegutsevaid farme ligikaudu 70, millest osa toodavad mahepiima. Lisaks noorloomadele oli kokku umbes 5100 lüpsilehma. Lehmapiima puhta maitse ja kõrge kvaliteedi tagab Lääne-Eesti saarte taimestik ja puhas looduskeskkond.

 

Kuna Saaremaa Piimaühistu kuulub tulundusühistusse Farm In, saavad meie liikmed ühishangete kaudu laias valikus ja soodsate hindadega põllumajanduslikke sisendeid. 2014. aastal on vähemalt 75% Saaremaa Piimaühistu liikmete omatoodetud lehmapiimast turustatud ühistule kuuluvasse AS-i Saaremaa Piimatööstus. AS Saaremaa Piimatööstuse arengustrateegia näeb ette jätkusuutliku tootmisbaasi arendamise Saaremaal ning edasise struktuurilise laienemise väljaspoole Saare maakonda ja kasvamise koostöös teiste Eesti ühistute ja rahvusvaheliste partneritega. Eesmärgiks on tagada ühistu liikmete jätkusuutlik majandamine ja parim piimahind regioonis. AS-i Saaremaa Piimatööstus tütarettevõte on AS Pinus, mis pakub logistilist ja turustuslikku toetust piimaühistu liikmete väärindatud toodangule. AS Pinus tegevusalaks on kiiresti riknevate toiduainete hulgi- ja jaekaubandus. Kõnesoleva aktsiaseltsi tarbeks on Tallinnasse ehitatud ka kaasaegne külmladu, mis töötab alates 2001. aastast.

 


Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts(ELKS) loodi 21. juunil 2000. aastal. Asutamisajal oli seltsis kokku kaheksa liiget ja lihaveiseid oli Eestis sel ajal umbes 1000.

ELKS esimene president oli Leino Vessart (2000–2011.a.) ja juhatuses olid veel Vallo Kruusimägi ning Aigar Suurmaa. Alates 2011. aastast on seltsi president Aldo Vaan.

Seltsil on hetkel 341 liiget nende hulgas seitse auliiget, üks aupresident - Leino Vessart-, juhatuses on kokku üheksa liiget.

PRIA andmete järgi on 2015. aasta mai seisuga Eestis 67 996 lihaveist, nendest 24 522 amme. Seltsi liikmete kasvatada on ligi pooled Eestimaal kasvavatest lihaveistest.

Seltsi tegevuse eesmärgiks on lihaveiste kasvatamise ja aretamise populariseerimine:

• liikmete huvides lihaveiste ja veiseliha turundustegevus;

• tõuaretusalase töö organiseerimine, aretusprogrammide koostamine, tõuraamatute pidamine ja tõutunnistuste väljaandmine lihaveisekasvatuses, lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine;

• erinevate ürituste (kokkutulekud, õppereisid, näitused, seminarid jne) korraldamine;

• koostöö Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga;

• osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides ja fondides, fondide moodustamine;

• eeltoodud tegevustega seonduv info-, reklaami-, konsultatsiooni- ja koolitustegevus (alla 6- kuulised kursused). 

koduleht: www.lihaveis.ee

 

Metsaküla Piim

Aktsiaselts Metsaküla Piim asutati 1996. aastal. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on piimakarjakasvatus, mõõdukal määral ka teravilja- ning rapsikasvatus. 2013. aastal kasutas aktsiaselts 1650 hektarit maad, millest teravilja ja rapsi all oli 500 hektarit, ülejäänud maa oli kas lühi- või pikaajaline rohumaa, millelt toodeti piimakarjale põhisöödana silo. AS Metsaküla Piima farmis peetakse 580 lüpsilehma ja 500 noorlooma. Ettevõttes töötab praegu 24 inimest.

 

Poegimislauda üksikboksides peetakse kuni viiepäevavanuseid vasikaid ning vabapidamisel hekselpõhu sügavallapanul peetakse vasikaid alates 6. elupäevast kuni 6. elukuuni. Noorloomi alates 6. elukuust peetakse 2005. aastal valiminud vabapidamisega külmlaudas. Lüpsilehmi peetakse soojustatud kaheksa DeLavali lüpsirobotiga vabapidamislaudas. 2013. aasta keskmine väljalüps lehma kohta oli ligi 9300 kg.

koduleht: www.metsakylapiim.ee

 

Eestimaa Piimatootjate Ühistu

Eestimaa Piimatootjate Ühistu on asutatud 1997. aastal eesmärgiga koondada piimatootjad selleks et ühiselt osta sisendeid ja müüa koos piima. Ühistul oli 2014. aasta lõpuga 36 liiget, kellest juriidilisi isikuid oli 20 ja FIE-sid 16. Lüpsilehmi oli ühistu liikmetel kokku 3945.
 
Eestimaa Piimatootjate Ühistu karja suurused jagunesid 2014. aastal järgmiselt:
 • kuni 50 lehma     18 karja
 • 51-100 lehma      11 karja
 • 101-200 lehma      2 karja
 • 201- 500 lehma     3 karja
 • üle 500 lehma       2 karja
Keskmiselt müüs ühistu 2014. aastal 84 tonni piima päevas. Kui palju maad liikmetel kasutada on, või kui suur on noorloomade arv, pole aga teada. Osa liikmeid kasvatavad lisaks lehmadele ka lihaveiseid.
 
Aastatel 1999–2009  omas ühistu Vändras meiereid, kus toodeti eesti juustu, 2009. aastal ühineti Eesti Juustu Tootmise OÜ-ga ja peale seda Eestimaa Piimatootjate Ühistu tootmistegevus lõppes. Praegu vahendatakse ainult piima müüki ja sisendite varumist.
 

Rakvere Piimaühistu

Rakvere Piimaühistu TÜ asutati 1992. aastal ja koondab suure osa Lääne-Virumaa toorpiima tootmisest, kuuludes kuue suurema mahuga piimaühistu hulka Eestis. Ühistusse kuulub 18 liiget ning kolm ettevõtet, kes realiseerivad oma piimatoodangu Rakvere Piimaühistu TÜ kaudu. Kokku annavad liikmed Lääne-Virumaal tööd 300 inimesele, tootes päeva jooksul umbes 95–100 tonni toorpiima.

Rakvere Piimaühistu TÜ realiseerib piima EPIKO TÜ kaudu, olles ka selle üks viiest asutajaliikmest. EPIKO TÜ kaudu on Rakvere Piimaühistu ka üks Farm In asutajatest. Praeguseks on liikmete ühisest loomade müügist välja arenenud Rakvere Lihaühistu TÜ, mis tegeleb Virumaa veisekasvatajate loomade müügiga.

Rakvere Piimaühistu TÜ peamisteks tegevusaladeks on:

 • piimakarjakasvatus, toorpiima tootmine;
 • ühistu liikmete poolt toodetud piima varumine ja realiseerimine;
 • erinevate finantstoodete väljaarendamine ühistu liikmete jaoks;
 • teenuste osutamine ühistu liikmetele tootmiseks vajalike seadmete, materjalide, söötade, väetiste jm soetamisel;
 • täiendõppe korraldamine ja konsultatsioonide andmine ühistuliikmetele;
 • veterinaararsti teenuse pakkumine.

 

koduleht: www.rpy.ee

 

MTÜ Ühispiim